ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
       Süleyman Şenel

Süleyman Şenel  Kastamonu / Taşköprülü bir ailenin oğlu olarak 21 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra, bir süre İstanbul Belediye Konservatuvarı’na devam etti. 1982 yılında girdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan 1986 yılında mezun oldu. 1988 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Musiki Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi Alanında “Yüksek Lisans”; 1992 yılında da “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı.

1986 yılından itibaren, mezun olduğu İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda “Öğretim Elemanı” olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında “Araştırma Görevlisi”, 1993 yılında da “Kadrolu Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Görevlisi” oldu.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda: İsmail Hakkı Özkan, Süheylâ Altmışdört, Alaaddin Aday, Dürdâne Altan; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda: Nidâ Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Neriman Altındağ Tüfekçi, Prof. Fikret Değerli, Prof. Yalçın Tura, Prof. Mutlu Torun, Doç. Şenel Önaldı, Orhan Dağlı, Demirhan Altuğ, Haydar Sanal, Bekir Sıtkı Sezgin, Prof. Dr. Can Etili Ökten, Dr. Saadet Gültaş, Prof. Alaeddin Yavaşça, Prof. Ercüment Berker, Yavuz Özüstün, Prof. Selahattin İçli, Hurşit Ungay, Nil Aykon, Sabahattin Ergin, Sabahat Emir… gibi çok değerli eğitimci/sanatçı/araştırmacı/yazar hocaların öğrencisi oldu. Ayrıca, Sadi Yaver Ataman, Orhan Şaik Gökyay, İbrahim Aslanoğlu Adnan Ataman, Tuncer İnan, Dr. Mehmet A. Özbek, Kemal İlerici, M. Sabri Koz, Murat Bardakçı, Talip Özkan gibi değerli kültür–sanat-bilim adamlarından yararlandı.

Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve seminerlere bildirilerle katıldı, konferanslar verdi. Ulusal ve uluslararası yayın organlarında araştırmaları, bildirileri ve ayrıca bir kısım makale ve kitapları hakkında kritikler yayımlandı.

Türk Halk Müziği dağarcığına saha araştırmaları ile materyal sağlamak amacıyla 1980 yılından itibaren Trakya ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ve ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan’ın çeşitli şehirlerinde derlemeler yaptı [1990-1991]. Saha araştırmalarında 1000’i aşkın ezgi ve ayrıca folklorik / etnografik materyaller derledi ve bunların bir kısmını yayımladı. Azerbaycan ve Kazakistan’da bulunduğu süre içinde anonim halk müziği, âşık müziği ve müzik eğitim sistemleri üzerine de çalışma imkânı buldu.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli topluluklarla konserlere katıldı; kültürel amaçlı açıklamalı konserler ve kültür–sanat ağırlıklı programlar hazırlayıp sundu ve yönetti. Repertuvar seçici ve müzik yönetmeni olarak albüm çalışmalarına katıldı.

Çeşitli kitapların editörlüğünü de üstlenen Süleyman Şenel, TRT başta olmak üzere çok sayıda radyo ve televizyonun müzik-eğitim-kültür-sanat programlarına konuşmacı olarak katıldı, programlar hazırladı ve/veya danışmanlıklar yaptı. Ayrıca, bazı resmi ve özel sanat kurumlarda da danışmanlık görevlerinde bulundu/bulunmakta.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde "Etnomüzikoloji" ve "Müzikoloji" Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini üstlenen ve halen aynı kurumda Müzikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta olan Süleyman Şenel’in kaleme aldığı ve/veya yayına hazırladığı matbu 20, yayına hazır vaziyette de 7 kitabı bulunmaktadır. Yayımlanmış kitaplarla, makale ve bildirilerinden bazıları şunlardır:

Kitapları:
Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş [1994],
Sadi Yaver Ataman [1995],
Kastamonulu Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş [1997],
Türk İstanbul (Yazarı: Sadi Yaver Ataman/Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel) [1997],
Cemile Cevher/Hayatı-Sanat Hayatı [2000],
Béla Bartòk Panel Bildirileri / Türkiye’ye Gelişinin 60. Yıldönümü Anısına (Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel) [2000],
Musikili Arzu-Kamber Hikayesi (Taşköprü Ağzı) [2002],
Geleneksel Türk Müziği Çalgıları (Türkçe-İngilizce) [2002],
Eski Safranbolu Hayatı (Yazarı: Sadi Yaver Ataman / Genişleterek Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel) [2004],
Reşad Ekrem Koçu: İstanbul Konuşmaları (Hazırlayan: Süleyman Şenel) / Kitap+Cd [2005],
Kastamonu'da Âşık Fasılları (Türler/Çeşitler/Çeşitlemeler), 2 Cilt [I. Cilt: İnceleme (408 s.); II. Cilt: Notalar (350 sayfa, Bibl.+Notalar+Dizin], İstanbul, 2007, Kastamonu Valiliği.
• Dümbüllü İsmail Efendi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu Sempozyumu Bildirileri [Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel; İstanbul, Temmuz 2008, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayını, 232 sayfa].
• Sanatçı Dostlarının Dilinden Dümbüllü İsmail Efendi (Panel Konuşmaları) [Hazırlayan: Süleyman Şenel, İstanbul, Temmuz 2008, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayını, 88 sayfa].
• Safranbolu'dan Uluyayla'ya (Yaşayan Orman) [Yazarı: Sadi Yaver Ataman, Hazırlayan: Süleyman Şenel, İstanbul, Aralık 2008, Safranbolu Kaymakamlığı, 271 sayfa].
• Yücel Paşmakçı İle Türküler Üzerine (Söyleşi ve Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel), İstanbul, Mayıs 2009, İTÜ T.M.D.K. Yayını: 2, 323 sayfa.
• Bu Toprağın Sesi (Halk Musikimiz) [Yazarı: Adnan Ataman, Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel), İstanbul, Haziran 2009, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 576 sayfa.
• Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları (Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel), İstanbul, Kasım 2009, Safranbolu Kaymakamlığı, 176 sayfa.
• İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları (CD İlaveli), İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2 Cilt [1. C. (438 s.)+2. Cilt (541 s), Genişletilmiş 2. Baskı (1. Baskı: İstanbul, 2010).
• İllâ ki Cemile Cevher Söylesin, İstanbul, 2012, Kayhan Matbaacılık, 410 s.
• Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı: Arif Şentürk (Sözlü Tarih Çalışması), İstanbul, Nisan 2013, Zeytinburnu Belediyesi, 320 s.

Bazı Makale ve Bildirileri:
●“Dâru’l-Elhân Heyeti Tarafından Fonoğrafla Derlenen İlk Türkü”, Türk Folkloru Belleten/1987 [1987],
●“Cide’de Gelin Savu (Sağu)su”, Kubbealtı Akademi Mecmuası [1988],
●“Âşık Musikisi”, T.D.V.İslam Ansiklopedisi [1991],
●“Türk Halk Musikisinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri [1992],
●“Türk Halk Musikisi Konusunda Yayımlanmamış Beş Kitap”, Müteferrika [1994],
●“Destancı Mehmet Kemâlî’nin İki Destânı”, Müteferrika [1995],
●“Mahmut Ragıp Gazimihal’in Yayımlanmamış Bir Kitabı”, Müteferrika [1995],
●“Hacıbeyli, Üzeyir”, TDV İslâm Ansiklopedisi [1996],
●“Halk Musikisi”, TDV İslâm Ansiklopedisi [1997],
●“Hindemith’den Saz Tamircilerine [Saz Tamircisi İçin İş Talimatı]”, Tarih ve Toplum [1997],
●“M. R. Gazimihâl’in Tuttuğu Notlardan: Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kuruluşu Aşamasında Müzik Adamlarının Görüşleri”, Orkestra [1997],
●“Türk Halk Müziğinde Beste, Makam ve Ayak Terimleri Hakkında”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi [1997],
●“Âşık Edebiyatı Türlerinin Belirlenmesinde Musiki Unsuru”, VII. Türk Halk Edebiyatı Semineri [2001],
●“Kitâb-ı Dede Korkut’ta Rastlanan Musiki Tâbirleri Işığında Türk Halk Musikisini Besleyen Anlatı Türüne Dayalı Tanımlanmamış İki Alt Musiki Türü Hakkında Düşünceler”, II. Müzikoloji Sempozyumu[2001],
●“Azerbaycan’da Meyhana”, Türkler Ansiklopedisi [2002],
●“Sarı Gelin Türküsünün Kültürlerarası Kaynaşmalar Bakımından Düşündürdükleri” Motif Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri [2005],
●“Kastamonu’da Derlenmiş Üç Musikili Satranç”, İ. Gündağ Kayaoğlu’na Armağan [2005],
●“Kastamonu’da Goşma”, II. Kastamonu Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri [2005],
●“Pertev Naili Boratav’ın Nasreddin Hoca Kitabında Yer Alan Fıkralardaki Musikiye Dair Terim ve Deyimler Üzerine Düşünceler”, Nasreddin Hoca Kitabı [2005], vd…
"Dümbüllü İsmail Efendi ve Kavuklu Hamdi Efendi Anlatında Musikiye Dair Terimler ve Deyimler Üzerine Düşünceler", Dümbüllü İsmail Efendi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu Sempozyum Bildirileri Kitabı [2008];
●"Türk Halk Müziği Kaynaklarında Peşrev-1", Aydın Oy'a Armağan (Hazırlayan: Sabri Koz), İstanbul, Aralık 2009.
●"Türküler", NTV İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Aralık 2010, NTV Yayınları, s. 942-945.
●"Anonim Halk Müziği Eserlerinin Yayıncılıkta Telif Hakları Sorunları üzerine Düşünceler", TRT Yayıncılıkta Türk Müziği Sempozyumu (11-12 Mart 2010), Ankara, s. 111-115.
● Süleyman Şenel, "Türkü (Musiki)", TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 41, İstanbul, 2012, s. 612-616.

Not: Bu biyografi, Sayın Süleyman Şenel’in izniyle, “Kastamonu da Aşık Fasılları” adlı kitaptan alınmıştır.

 

 


 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com