ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
       Aşık Ömer

      Şu karşıdan gelen dilber 
      Gelir amma neden sonra 
      Bir selama kail oldum
      Verir amma neden sonraKolumdan uçurdum bazı 
Yeter ettin bana nazı
Aşık Ömer'in niyazı
Geçer amma neden sonra


  Aşık Ömer, 17. yüzyılın en on de gelen adlarından biridir. Kendi şiirlerinden yola çıkan araştırıcılar onu gerçek bir mekana bağlayamamışlardır. En eski divanındaki,

Vatan-ı aslimiz Aydın ilidir
ve
Tehi sanman Ömer Gözlevelidir

gibi mısralar, onun gerçek doğum yerini ortaya koymamıza engel teşkil etmektedir. Aydın, Kırım ve Konya'da üç ayrı Gözleve'nin var olması, araştırıcıları
sık sık fikir değiştirmeye yöneltmiştir. Bu konudaki son eserin sahibi Ş. Elçin,
çok eski bazı kaynaklardan yola çıkarak şu hükme varmaktadır: " Aşık
Ömer'in vatanın Kırım Gözleve'si olduğu kuvvetle tahmin edilebilir" (Aşık Ömer,3).

Elçin'in kaynak olarak ele aldığı Dr. Bayçura'nın bilgilerine göre, babası kürk ticaretiyle uğraşan Abdullah adlı bir zattır; annesinin adı ise Şerife'dir. Doğum tarihini 1619 ve 1621 olarak veren kaynaklar tahminden öte gidememektedir. Bize göre bütün bu bilgiler, Kırım rivayetinin gayet güzel süslenmesiyle ilgilidir.

Adı Ömer olup bir ara, Adli mahlasını da kullanmıştır. Medreseye devam
eden Ömer burada sarf, nahiv, mantık, maani, Arapça, Farsça, tefsir ve Dürer
okumuştur. Hafız'ı, Sadi'yi burada öğrenmiş, şiirinin bilgi dağarcığını burada
zenginleştirmiştir.

Pek çok yerler dolaşan Ömer'in Divan'ında, "Hafız Aşık Ömer" ibaresinin
yer alması, çeşitli kaynaklarda saz çaldığının kayıtlı olması, onun değişik cephelerini ortaya koymaktadır.

1707'de öldüğüne dair söylenen tarihi ihtiyatla karşılayan EIçin, bu tarihin
daha sonraki bir YIL olması gerektiği görüşündedir.

Şairname'sinde, Şerifi adlı şairden bahsederken kullandığı şu ifadeler, bu
zatın Ömer'in hocası olduğu şeklindeki görüşleri kuvvetlendirmektedir:

Şerifi değil mi cümleye üstad
Ol değil mi bizi eyleyen irşad


Safayi tezkiresinde, Şerifi'nin Kırımlı olduğu, İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra Rumeli'ye gittiği söylenmektedir.

O, aynı yüzyılın aşıklarından Kul Mustafa, Katibi, Bursalı Halil, Gayri, Hayri ve Sadık'ı beğenmektedir; birincisine söylediği nazireler bunun güzel örnekleridir. Onun nazire söylediği diğer şairler arasında Karacaoğlan, Kuloğlu, Yazıcı gibi adlar da yer almaktadır.

Klasik şairlerimizden Ahmed Paşa, Fuzuli ve Atai'nin şiirlerine nazireler yazması; gazel, murabba, kalenderi, satranç, müstezad gibi şekillere örnekler vermesi, Ömer'deki, yüzyıla hakim olan klasik şiire yönelme arzusunun en güzel örneğidir.

Zamanında ve daha sonraki yüzyılda oldukça şöhretli bir şair olan Ömer'e; Abu, Hasan, Levni, Ruhi, Siyahi, Şevkat gibi şairler nazire yazmışlar, Aşık Nihani de bir medhiye söylemiştir.

Ayvansaraylı Hafız Hüseyin tarafından 1782'de, Aşık Ömer Divanı adıyla bir araya getirilen şiirler arasında; koşma, destan, semai ve varsağı şeklinde söylenen heceli örnekler daha azdır; Ömer'in en çok bilinen şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname'sidir. Burada sadece 17 saz şairinin adının zikredilmesi, Arap ve Acem şairlerinin yanında klasik şiirimizle tekke şiirimizin ünlü adlarına daha fazla yer verilmesi düşündürücüdür.

Aşık Ömer'den, Gubari ve Hızri'nin Şairname'lerinde sadece ad olarak söz edilmiştir. On dokuzuncu yüzyılda yazılan Şairname'lerden Ruhsati'nin ki ile yirminci yüzyılın şairname yazarlarından Feryadi, Emsali, İsmeti, Kangallı Noksani ve Talip Kılıç'ın eserlerinde de Ömer'e yer verilmiştir.


Eserlerinden bazıları:

  

1
Şu karşıdan gelen dilber 
Gelir amma neden sonra 
Bir selama kail oldum
Verir amma neden sonra

Bahçede açılan güller 
Dalında öten bülbüller 
Bizi zemmeyleyen diller 
Çürür amma neden sonra

Gördüm yarimin yüzünü 
Öptüm dostumun gözünü 
Aradım buldum izini 
Buldum amma neden sonra

Kolumdan uçurdum bazı 
Yeter ettin bana nazı
Aşık Ömer'in niyazı
Geçer amma neden sonra


2
Bu gün ben bir güzel gördüm 
Yeşiller giymiş ağ üzre 
Aklımı başımdan aldı 
Durabilmem ayağ üzre

Beni mest eden camıdır 
Gonca gülün eyyamıdır 
Her biri bir haramidir
Kirpikleri kapağ üzre

Mah cemaline bakılır
Ben kulun yanup yakılır 
Söyledikçe bal dökülür 
Leblerinden dudağ üzre

Cemali hüsnü alişan
Ol Yüsufdan almış nişan
Siyah zülüfler perişan 
Dökülmüş al yanağ üzre

Aşık Ömer geldi ise
Hak inayet kıldı ise
Ferhad dağı deldi ise
Ben koyam dağı dağ üzre


3
Ela gözlerine kurban olduğum 
Yüzüne bakmağa doyamadım ben 
İbret için gelmiş derler cihana 
Noktadır benlerin sayamadım ben

Aşkın ateşidir sinemi yakan 
Lütfuna irer mi cevrini çeken 
Kolların boynuma dolanmış iken 
Seni öpmelere kıyamadım ben

Terk eyledim ağalarım beylerim
Bozbulanık seller gibi çağlarım 
Anın içün ben ah idup ağlarım 
Ayrılık oduna doyamadım ben

Kaldı deli gönül kaldı hep yasta 
Mevla'm erdir beni murada kasda 
Aşık Ömer eydur sevgili dosta 
Allah'a ısmarladık diyemedim ben
  4
ŞAİRNAME'DEN
Olmak ister isen gönül züfünün 
Deruni zikr eyle gani Yezdan'ı 
Be-emr-i sani'i sun'i Kaf u Nun 
Yarattı alem-i kevn u mekanı

Geldi dil bülbülü medh-i Iisane 
Kasdı şuarayı çekmek beyane 
Gar ne aşıklar var gelmiş cihane 
Dilde yad edelim hep şairanı

Hafız-ı Şirazi Rumi Fuzuli
Anları geçince yeğdir Usuli 
Okunur dillerde nazm-ı Kabuli
Her demde şad ola ruh-ı revanı

Niyazi hakikat kılmada niyaz 
Yunus her dem eder keşif ile raz 
Yok Eşrefoğlu'nun sözünde güdaz 
Nutki irşad eder işiden cam

Şerifi değil mi cümleye üstad 
Ol değil mi bizi eyleyen irşad 
Haşimi şi'rine verdi özge tad 
Birbirin yekreği Kandi, Lisani

Evvel Katibi'den idelim ağaz
Kamil'in sözlerin derununa yaz 
Köroğlu çalardı perdesizce saz 
Kuloglu'nun belli nam u nişanı

Emirzade evliyaya verdi şan 
Bağzade nushasız olmazdı revan 
Ahi ile Gedayi de bir zaman 
Bursa'da sürdüler dem ü devranı

Bursalı Halil'de sadedir lisan 
Güzel medh etmede yok ana akran 
Bir gün cam içerken saki-i devran 
Oldurup zehr ile sundu Yegani

Bir zaman gurbette sürüldü sefa 
Ayaklar altından geçti çok cefa 
Nice şairlerin Dağlı Mustafa 
Kopardı sözinen tozu dumanı

Öksüz Aşık deyişleri aseldir
Karacaoğlan ise eski meseldir 
Ezgisi çığrulur keyfe keseldir 
Biz şair saymayız öyle ozanı 

Deli Balta hasma gösterir hüner 
Ararca sözlerle Urfe sefer 
Sipahi'dir cümIesine ser nefer 
Mekan tutup kıldl ol Karaman'ı

Belli dedikleri her cane kalmam
Bin cevap söylese aynıma almam 
Kamilin yanında bir nesne bilmem 
Hele ben böylece ettim iz'am

Der ki Aşık Ömer sade sözleriz
İlm-i hakikatte biz can özleriz 
Postumuzun abdalıyız gözleriz 
Tekye-i aşk içre yolu erkanı
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com