ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri 5


El vurman Fatma'ya Lokman karışmaz

El vurman Fatma'ya Lokman karışmaz
Bu yara Fatma'yı alacak dedim.
Bir dahi göreydim telli cananı
Hasret kıyamete kalacak dedim.

Nedir senin derdin benim bülbülüm
Ne yaman sarardın hey konca gülüm
Geçmiş de karşına gülüyor ölüm.
Azrail canını alacak dedim.

Ben okudum Kur'an ile Yasini
Silsinler gönlümün olan pasını
Sana nûş etmişler ecel tasını
Ne olacak böyle hâlimiz dedim

Elpençe karşında durayım divan
Mor bölüklerine ben oldum hayran
Ruhsati karşında aç gözün uyan
Hak sahibi hakkın alacak dedim....>>


Ela gözlerine kurban olduğum

Ela gözlerine kurban olduğum
Aman eski ifadenden dönme ha!
Şimdi havalanup gökte uçarsın
Benim ilden başka ile konma ha!

Sana söylüyorum canımın canı
Elimden aldırdım sevdiğim seni
Eski ifadenle güvendir beni
Beni ısrarımdan döner sanma ha!

Şimdi seni sıkı teşvik ederler
Düşürürler dilden dile yederler
Seni soğutmıya gelip giderler
Yalan yanlış her bir söze kanma ha!

Servi gibi uzun o yarin boyu
Gayet metin yerden hem cinsi soyu
Vefasızlık etme bırak bu huyu
Ellerin sözüne sakın kanma ha!

Yok iken sevdiğim bu işde suçun
Eski ifadenden döndün sen niçün?
Ruhsat senden ayrı düştüğü içün
Tez ölürse onun için yanma ha!...>>


Elde sermayen heman

Elde sermayen heman
Aman Allahım aman
Tevbe estağfurullah
Tevbe estağfurullah

Tasarruf iymanıma
Nefsi salma yanıma
Dayanırım süphanıma
Tevbe estağfurullah

Arayup da bulduğum
Şeytan izin aldığım
Daha yoktur bildiğim
Tevbe estağfurullah

Nakşiden giydim tacım
Zikrü teşbihtir ilacım
Rahmetine muhtacım
Tevbe estağfurullah

Irak etme iymandan
Niyazım budur senden
Yarabbi! sıdku candan
Tevbe estağfurullah

Vardım tevhid sayesine
Düştüm dostun sevdasına
Koğu gaybet gayyasına
Tevbe estağfurullah

Çile çektim kışladım
Emmareyi taşladım
Bilir bilmez işledim
Tevbe estağfurullah

İsterim rahmetini
Bilirim kıymetini
Ağlatma Ruhsat'ını
Tevbe estağfurullah...>>


Elif Allahı seversen beri bak

Elif Allahı seversen beri bak
Be benden vazgeçme boyu güzelim
Te ile se ile seni severim
Cim ile cilvesi huyu güzelim.

Ha ile Hı ile hor bakma bize
Dal fle. Zel Ve gûş eyle sözüm
Rı ile Zel ile gel çıkma yüze
Sin ile safası soyu güzelim.

Şın ile şad ol tut bu pendimi
Sad ile dad ile sakın kendini
Ta ile Za ile etme andını
Ayındır kaşların yayı güzelim.

Gayın gafletten eyleyüp güzer
Fe ile kaf ile eyle gel hazer
Kâf ile lâm ile âlemi gezer
Mim ile nun nuru ayı güzelim

Vav ile He ile güftarı yazar
Lamelif diyen canından bezer
Ya ile Ruhsatî töylece yazar
Cenneti âlâsı köyü güzelim....>>


Elif eğlen bile ben de gideyim

Elif eğlen bile ben de gideyim
Be benim derdimden bil kerem eyle
Te temam derdimin hesabı yoktur
Se sabit göz yaşım sil kerem eyle

Cim cemalin gitmez benim özümden
Ha hukukun çıkmaz iki gözümden
Hı hayrat gördün mü benim yüzümden
Dal dilber ver bana dil kerem eyle

Rı Rahmeylersin bilirim seni
Ze zülalin yakar nice bin canı
Zel zelil eyledi bu aşkın beni
Sin selamın her gün sal selam eyle

Şın şükür görmüşüm düşünür bugün
Sad sıdık tuttum peşini bugün
Dad zapta saram döşünü bugün
Ti tabib derdimi al kerem eyle

Zı ziya vermemiş küsnün kemali
Ayın alem verir malı melali
Gayın gayret ettim görem cemali
Fe ferah karşımda kal kerem eyle

Kaf kurban etmişim yoluna canı
Kaf kerem et güzel aşıkın tanı
Lam lütfet sevdiğim unutma beni
Mim merhamet eline dal kerem eyle

Nun nolur koynuna girsem bir gece
Vav vallahi haffim kalmaz zerrece
He hele sevd!ğm gezek böylece
Lamelif la deme gel kerem eyle

Ye yar Ruhsat seni yemez sevdiğim
Sırrını kimseye demez sevdiğim
Ak göğsün üstünde namaz sevdiğim
Sen de benim gibi kıl kerem eyle...>>


Elif ile ne yen sorarsın bana

Elif ile ne yen sorarsın bana
Be ile pekmez balı severim.
Te ile se ile yemem soğanı.
Cim ile cennette dalı severim.

Ha ile helvayı severim paşa
Ha ile ham olup yanaşma keşe
Dal ile dolmayı sürün ateşe
Ze ile zerdali gülü severim.

Re ile rakipler yesin vebali
Ze ile zeytunu çifte cibali
Sin ile sirkeli köfte babayı
Şın ile şekeri narı severim.

Sat ile salamur yağlıca çörek
Dal ile doldurma kadayıf börek
Tı ile tavşan eti kaz eti gerek
Zı ile zulüm istemem adli severim.

Ayın ile âlemden çektim elimi
Gayın ile gaflet büktü belimi
Fe feragat kıldım bildim ölümi
Kaf ile Kur'anı beni severim

Kâf ile kâbeye sürsem yüzümü
Lâm ile levnimi silsem gözümü
Mim ile Muhammed yıktı özümü
Nun ile nurunda telli severim.

Vav ile vuslata erişsek n'olur
He ile hidayet Mevlâdan gelür
Lâmelrf derunum bir Mevlâ bilür
Ye ile Ruhsat'ım hâli severim....>>


Elinden dad ile feryat

Elinden dad ile feryat
Aman güneş başlım aman
Kara bulut gibi çökmüş
Yaman siyah saçlım aman

Siyah benler katar katar
Bana cevreyleme yeter
Gamzen oku kalbe gider
Aman hilâl kaşlım aman

Kara gözler oymak oymak
Olmaz cemaline doymak
Dudakların balla kaymak
Aman inci dişlim aman

Kerem kıl idelim pazar
Aman dokunmasın nazar
Benim ile küsü gezer
Mercimeği taşlım aman

(Ruhsati) vasfını yazar
Aklı fikri sende gezer
Gine kimden aldın azar
Aman gözü yaşlım aman....>>


Ellerin devranı demi var ise

Ellerin devranı demi var ise
Hamdolsun bizim de sabrımız vardır.
Yevmi cedit rızkı cedit gönderir
Yaradan Mevlâya şükrümüz vardır.

Değirmeniz susuz döner taşımız
Elli beşe kıdem bastı yaşımız
Kudret haznesinden gelir aşımız
Tariki nakşîden zikrimiz vardır.

Boşuna mı geldin fani cihane
Kim demiş ki Ruhsat âşık divane
Delile ne hacet birdir rahmane
İnandık aklımız fikrimiz vardır....>>


Elli birde zuhur edip

Elli birde zuhur edip
Doğup meydana geldim ben
Altmışında âşık oldum
Dalıp ummana geldim ten

Bir güzel cemale yandım
Elinden nuş edüp kandım
Bülbülden evvel uyandım
Gülü reyhana geldim ben

Komadun el nazarında
Gülüşmedim azarında
Belâyı aşk pazarında
Hemen kurbana geldim ben

Eğdim gerden yetim ettim
Bir mürşidin destin tuttum
Hemen bin kerre hatmettim;
Miri mirana geldim ben

Ruhsatim oldu bir âşık
Amma her işim dolaşık
Deliktaş'tan çıkmaz âşık
Lâkin bir tane geldim ben...>>


Erişti nevbahar oldu

Erişti nevbahar oldu
Şeyda bülbül figanda hep.
Deli gönül cuş eyledi
Dağlar başı dumanda hep.

Şaşırdık haftayı ayı
Doldurduk biz de çileyi
Yarabbi bir sahip iyi
Bütün âlem gûmanda hep.

Mürtekip aldı cihanı
Kimde arıyan imanı
Ehli hakkın yanar canı
Geda olan amanda hep.

Fesat koganları kaynar
Allah Allah yer gök oynar
Sabreyle gör Huda neyler
Melekler de gûmanda hep.

Mehdi'nin zamanı geldi
Musibetlik kemal buldu
Yetmiş iki millet doldu
Bihakkın yer tufanda hep.

Sürüye çoban kalmadı
Damarda hiç kan kalmadı
Din garip iman kalmadı
Yazılmıştır Kur'anda hep.

Doğru söylemiyor naip
Herkes zamaneye talip
Eğer bulunmazsa sahip
Lezzet bulmam cihanda hep.

Sen ne ararsın Ruhsati
Geçirme elden fırsatı
Kıyametin alâmeti
Varın görün divanda hep....>>


Eşiğine süre idim yüzümü

Eşiğine süre idim yüzümü
Hediyem yok candan gayri Muhammed
Senden başka kime edem nazımı
Bildiğim yok senden gayri Muhammed

Beni sana ulaştırmaz bu kemal
Aman ey yüzü ay lebleri zülal
Eğer ümmetim demezsen nola hal?
Yaş dökeyim kandan gayri Muhammed

Gehi akıllıyım gah mecnun deli
Gehi harı sevdim gahi de gülü
Ebubekir Ömer Osman ve Ali
Bildiğim yok bundan gayri Muhammed

Binde bir nefsimin yoluna gelmem
Münafık sözüne eğlenip kalmam
Dünyayı bir pula verseler almam
Sevdiğim yok dinden gayri Muhammed

Herkes ikna oluyorlar suçunda
Rücu eder kusurunun ucunda
Ruhsat gibi ümmetinin içinde
Sefil yoktur andan gayri Muhammed...>>


Ey güzel yüzünü gören

Ey güzel yüzünü gören
On günlük ayı neylesün.
Kaşların mihrabın gören
Komanı yayı neylesün.

Zülüflerin ne dolaşık
Kanıma girdi bir kaşık
Lebinden nûş eden âşık
Kevseri meyi neylesün.

Garip olan öz yanıma
Baka kalır elvanına
Günde senin seyranına
Çıkanlar toyu neylesün.

Sen eyledin beni mecnûn
Arttı efganım günâgün
Seni gören olur mecnûn
Dahi sevdayı neylesün.

Senin nazını getiren
Senin hizmetin yetiren
Senin hükmünle oturan
Ruhsat şekvayı neylesün....>>


Ey koca devletin büyük veziri

Ey koca devletin büyük veziri
Hamdolsun bu yana revan eyledin
Dağıttın aleme namu şöhretin
Gün gibi sen seni ayan eyledin

Reşit Paşa geldi deyu duyuldu
Fukara rüyası tâbir olundu
Eşkıya içine figan koyuldu
Geçirüp benzini saman eyledin

Gayri geçti eşkiyanın çağları
Hep kırıldı bayrakları tuğları
Korkusundan yatmaz derebeğleri
Büktün bellerini keman eyledin

Geçirdin nüfuzun dağ ile taşa
Titredi vilâyet etrafü köşe
Tûl ömürle sen binlerce yaşa
Cihan içre ulu nişan eyledin

Dağlardan korkusuz geçiyor kervan
Bunda rical oldu dedi arifan
Hakkında duacı sabi ve sübyan
(Ruhsati) yoluna kurban eyledin...>>


Eyvah irfanıma hayıf aklıma

Eyvah irfanıma hayıf aklıma
Her yeşil yaprağı bostan sanırım.
Kime hacı disem haçı koynunda
«Haçik Mardirozu» «Sülman» sanırım.

Yıkılmış dünyanın temeli gitmiş
Her gönül aklınca tariki tutmuş
Gözüm mü görmemiş aklım mı yetmiş
Uyuz tilkileri arslan sanırım.

Aktı gözüm yaşı kark idemedim
Dönderüp dolabı çarh idemedim
Elması zümrütten fark idemedim
Gördüğüm boncuğu mercan sanırım.

Deşildi Ruhsati ümman çıkıyor
Gine çeşit çeşit reyhan çıkıyor
İnsan dediklerim hayvan çıkıyor
Her taç vuranı da sultan sanırım....>>


Ezel bahar yaz ayları gelende

Ezel bahar yaz ayları gelende
Bülbül feryat ider güle çevrilir
Gonce güller baş kaldırup duranda
Her biri bir türlü hâle çevrilir.

Başım koyup yatsam dizin üstüne
Yavrum naz götürmez nazın üstüne
Yıkmış kaşlarını gözün üstüne
Al yanaklar sıra tele çevrilir.

Sevdanın elinden çekerim yası
Bir dem silinmedi kalbimin pası
Sevdiğim geyinmiş türlü libası
Altun kemer ince bele çevrilir.

Baktım ki sevdiğim bir belli şansin
Her serimde bir bölücük dumansın
Seyreyledim el değmedik reyhansın.
Ruhsati oğuldur bala çevrilir....>>


Ezel kâtipleri tertip idende

Ezel kâtipleri tertip idende
Âlemde bahtımı kara yazmışlar.
Bilirim güldürmez devri âlemde
Bu ahimi yüz bin zara yazmışlar.

Derdini kılmıştır âciz deribeder
El itse sevdiğim sanki kim iver
Olaydı dünyada ikbalim yaver
Benim tecellimi bîçar yazmışlar

Arif bilir aşk ehlinin hâlini
Kaldırir kalbinden kıl ü kalini
Herkes yâre virdi arzuhalini
Benmkini o rüzgâra yazmışlar.

Hapta idim geldi kırklar yediler
Sadaları hoşça hop dervişanlar
Bir bir kaydolurken çok dervişanlar
Ruhsati de bir kenara yazmışlar....>>


Felek ayak ayak çarha yanaştı

Felek ayak ayak çarha yanaştı
Melhem kabul etmez yaram kuzular
Eflâtun el katmaz Lokman karışmaz
Kesildi her yerden çarem kuzular.

Mahşerece çıkmaz anandan sızı
Başında var imiş bu kara yazı
Tanrıya emanet eyledim sizi
Geyinin bir zaman kara kuzular.

Eksiğiniz dayınıza danışın
Emminizden gayri yoktur tanışın
Derdinizi ananızla konuşun
Uzak düştü benim aram kuzular.

Kadir Mevlâm bana gayri gel etti
Kesti bülbül dillerimi lâl etti
Ayrılıik ateşi beni kül etti
Ben gibi yanmadı Kerem, kuzular.

Ruhsati unudup kesme arayı
Beşikte salladın benli karayı
Eyyup gibi kabul etmem yarayı
Sancağı altına varam kuzular....>>


Fikrimden çıktı dünya

Fikrimden çıktı dünya
Gözümün yaşı gibi
Dolanayım elimi
Bari bektaşi gibi

Dilimde Tanrım vardır
Kalbimde nurım vardır
Ne katı bağrım vardır
Çakmağın taşı gibi

Zikrimiz halkalanır
Başımız kavgalanır
Gönlümüz dalgalanır
Yaz bahar çoşu gibi

Ne ağyar var ne yarim
Bütün hiçe sayarım
Sığmaz bir yere serim
Kerem'in başı gibi

Arada vardır muzu
Anlarsın yürü sözü
Alemin azdı yüzü
Zemheri kışı gibi

Ruhsati öcalmadı
Kimse halim bilmedi
Tutacak yer kalmadı
Birinin peşi gibi...>>


Gam yeyip gam çekme divane gönül

Gam yeyip gam çekme divane gönül
Cümlenin nasibin daim veren var.
Ettiğin işleri bilmez belleme
Kara karıncayı gece gören var.

Doğruyu koyup da sen eğri gitme
Bir kulun sırrını bir kula satma
Bırak kibirliği mağrurluk etme
Binbir ayak üzerinde duran var.

Yitirip fikrini ummana dalma
Kul olan bir kulun hakkını alma
Senden aşağıya zulümkâr olma
Sırat köprüsünde sorgu soran var.

Âşık olan yetmişinde sorulur
Sahipsiz kuş kanadından kırılır
Ol mahşer yerine iki ev kurulur
Biri cennetâla bir de niran var.

Dünyaya geleni ölmez belleme
Her dem ağlayanı gülmez belleme
Âşık Ruhsatî'yi bilmez belleme
Buna dilimiz nurı Kur'an var....>>


Gel Bir Suvalim Var

Gel bir suvalim var, cevap ver aşık
Cesedin içinde canı bilen mi
Peygamber dünyaya gelmezden evvel
Bir ağaçta bin bir dalı bilen mi

Hakkın emri ile kesildi bir baş
Lisana geldi de söyledi bir taş
Çarhı felek döner bir misali kuş
Buna da yalandır diyebilen mi

Hakkın emri ile kaç sene battı
Sağ olup dünyaya ne tasvir etti
Demirden kalemi hangi kol tuttu
Buna da bir mana virebilen mi

Ruhsati aşık der şaldan duşunu
Güzeldir kadının olmaz uşağı
Sarı öküzden süt gölünden aşağa
Şaraplar karışan gölü bilen mi...>>


Gel böyle bulanık akma

Gel böyle bulanık akma
Bir kapu aç durulasın
Herkes bilir ki ölüm var
Ne boş yere yorulasın

Kemalli ol vara vara
Gezme mutlara nıudara
Bir güzel bul kaşı kara
Günde bir yol sarılasın

Helâl olsun kaşı yayı
Dudakları virsin meyi
Servi gibi olsun boyu
Her baktıkça vurulasın

Zamane de pulsuz katı
Kaçırma elden fırsatı
Aferin (âşık Ruhsati)
Güzel dedin var olasın....>>


Gel ey gözüm tedarik gör

Gel ey gözüm tedarik gör
Çalış Hakka deme çok az.
Sersem gezmek ne lâzımdır
İsterler senden beş namaz

Derviş isen teberin yok
Ölümden hiç hazerin yok
Göçtü kervan haberin yok
Eriş Hakka açıp pervaz.

Arif ol nefsini tanı
Boşa sarfetme gel canı
Görelim neyler ol gani
Kesme ümidini kış yaz.

Kâmillerden kemal ara
Cahile etme mudara
Tabib bul azmasın yara
Seni rüsva eder mecaz.

Hakikat eşiğine düş
Şeriat kazanında piş
Hak ile et alış veriş
Elverir bu kadar niyaz.

Var iken elinde fırsat
Bir tüccar ol hemen al sat
Kemal arıyorsan Ruhsat
Arzuhalin dikkatli yaz....>>


Gel Gidelim Gurbet Ele Gidelim

Gel gidelim gurbete ele gidelim
Burda bize eğlenecek vatan yok
Bitirdim karayı ummana daldım
Rahmeyleyüp elimizden tutan yok

Yürekte koylanan aşkın yarası
Bu derdi açmanın değil sırası
Yuvma ile gitmez yüzün karası
Anın için metaını satan yok

İlahi ne yaman gaflete daldım
Gayri nadim oldum kusurum bildim
Nereye varsam nefsile haşroldum
Çok asiyim bir insana hatan yok

Ruhsati'yim az geliyor ovalar
Bulamadım ben bu derde devalar
Bütün alem bu dünyayı kovalar
Hesap ettim bir ordudan yeter yok...>>


Gel gidelim uzaklara sevdiğim

Gel gidelim uzaklara sevdiğim
Bizi söylesinler ellere karsı
Eğil bir yol bal dudaktan öpeyim
Ağzından dökülen ballara karşı

Kerem eyle beni tanı sevdiğim
Uğruna koymuşum canı sevdiğim
Bana verirler mi seni sevdiğim
Alayım kaçayım ellere karşı

Malım mülküm hep yoluna koymuşum
Kaç yıl oldu seni böyle sevmişim
Her ağızdan senin methin duymuşum
Gel de sevişelim ellere karşı

Dünya benim olur yari gördükçe
Rahmeylemez bende zarı gördükçe
Kışım bahar olur seni gördükçe
Ruhsati sevinir ellere karşı...>>


Gel gönül cemeyle aklın başına

Gel gönül cemeyle aklın başına
Döner çarhı devran karar olur mu?
Dünyada ömrünü geçirme boşa
Yalan dünya sana hiç yâr olur mu?

Düşünüp bir kere eyle feraset
Zahirde batında olmuş işaret
Fırsat elde iken gel eyle gayret
Okuyup yazmadan zarar olur mu?

Havayı hevesle konup göçersin
Zevki safa ile gelip geçersin
İkindi vaktında dükkân açarsın
Akşam ile peyi, pazar olur mu?

Bu nakdi ömrünü verme havaya
Sakın aldanma gıl dârı fenaya
Ruhsat'tan nasihat baya gedaya
Nazar kıl beyhude güftar olur mu?...>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com